Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 349 biểu ghi cho từ khóa English

The Study of Language / George Yule - 8th edition

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press 2023

Mã xếp giá: 440 Y611

Mã ĐKCB: GT/DNNN006853, GT/DNNN006854, GT/DNNN006855, GT/DNNN006856...

Great Writing 4 : Student Book with Online Workbook / Keith S. Folse; April Muchmore - Vokoun; Elena Vestri - Fifth Edition

Thông tin xuất bản: National Geographic/(ELT) 2019

Mã xếp giá: 808.042 F671

Mã ĐKCB: TK/FDNN000170

Great Writing 2 : Student Book with Online Workbook / Keith S. Folse; April Muchmore - Vokoun; Elena Vestri - Fifth Edition

Thông tin xuất bản: National Geographic/(ELT) 2019

Mã xếp giá: 808.0428 F671

Mã ĐKCB: TK/FDNN000171

TOEIC smart : red book: listening

Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP HCM 2012

Mã xếp giá: 428.007 6 T57

Mã ĐKCB: TK/DNNN000372,TK/DNNN000373

IELTS starter writing / Jon Marks

Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP HCM 2018

Mã xếp giá: 428.007 6 J69

Mã ĐKCB: TK/DNNN000368,TK/DNNN000369

IELTS Grammar (5.5-7.5) / Fiona Davis

Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP HCM 2018

Mã xếp giá: 428.007 6 F51

Mã ĐKCB: TK/DNNN000366,TK/DNNN000367

IELTS starter reading (4.0-5.5) / Julie Moore, Narman Whitby

Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP HCM 2017

Mã xếp giá: 428.007 6 J944

Mã ĐKCB: TK/DNNN000364,TK/DNNN000365

Skills for the TOEIC test : Speaking and Writing

Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP HCM 2013

Mã xếp giá: 428.007 6 Sk33

Mã ĐKCB: TK/DNNN000362,TK/DNNN000363

University success Oral communication : Intermediate to high--intermediate / Tim McLaughlin; Christina Cavage; Robyn Brinks Lockwood; Gareth Powell; Pia Rigby

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2018

Mã xếp giá: 428.24 U588

Mã ĐKCB: TK/NNHL003061, TK/NNHL003062, TK/NNHL003064, TK/NNHL003065...

University success reading : Advanced / Laura Eickhoff; Laurie Frazier; Maggie Vosters

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2018

Mã xếp giá: 428.24 U588

Mã ĐKCB: TK/NNHL003054, TK/NNHL003055, TK/NNHL003056, TK/NNHL003057...

Market leader elementary : business English course book / David Cotton, David Falvey, Simon Kent - 3rd Edition

Thông tin xuất bản: Pearson Longman 2018

Mã xếp giá: 428.24 C851

Mã ĐKCB: GT/DNNN004376, GT/DNNN004377, GT/DNNN004378, GT/DNNN004379...

The Study of Language / George Yule - 6th edition

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press 2017

Mã xếp giá: 440 Y611

Mã ĐKCB: TK/DNHC000342, TK/HCHL001547, GT/NNHL006971, GT/NNHL006972...

English pronunciation in use. Advanced, self-study and classroom use / Martin Hewings

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press 2017

Mã xếp giá: 414.815 8 H599

Mã ĐKCB: GT/NNHL006455, GT/NNHL006456, GT/NNHL006457, GT/NNHL006458...

Skillful reading and writing : student's book. Level 1 / David Bohlke

Thông tin xuất bản: Macmillan Education 2016

Mã xếp giá: 428.24 B427

Mã ĐKCB: GT/DNNN003975, GT/DNNN003976, GT/DNNN003977, GT/DNNN003978...

Market leader elementary business English course book/ David Cotton, David Falvey, Simon Kent - 3rd Edition

Thông tin xuất bản: Pearson Longman 2012

Mã xếp giá: 428.24 C851

Mã ĐKCB: GT/NNHL005861, GT/NNHL005862, GT/NNHL005863, GT/NNHL005864...

Great writing 3 : From great paragraphs to great essays / Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon - 4th ed.

Thông tin xuất bản: Cengage Learning 2014

Mã xếp giá: 428.2 F428

Mã ĐKCB: TK/FLHC000087

Great writing 5 : From great essays to research / Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon - 4th ed.

Thông tin xuất bản: Cengage Learning 2014

Mã xếp giá: 428.2 F428

Mã ĐKCB: TK/FLHC000084

Great writing 1 : Great sentences for great paragraphs / Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon - 4th ed.

Thông tin xuất bản: Cengage Learning 2014

Mã xếp giá: 428.2 F428

Mã ĐKCB: TK/FLHC000086

Great writing 4 : Great essays / Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon - 4th ed.

Thông tin xuất bản: Cengage Learning 2014

Mã xếp giá: 428.2 F428

Mã ĐKCB: TK/FLHC000083

Great writing 2 : Great paragraphs / Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon - 3rd ed.

Thông tin xuất bản: 2014

Mã xếp giá: 428.2 F428

Mã ĐKCB: TK/FLHC000085

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!