Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

Ngôn ngữ lập trình C / Quách Tuấn Ngọc

Đăng ký mượn

FAT1 HN: TK/FAT1 Tổng: 3 Rỗi: 3 Bận: 0

FAT2 HN: TK/FAT2 Tổng: 2 Rỗi: 2 Bận: 0

FAT3 HN: TK/FAT3 Tổng: 1 Rỗi: 1 Bận: 0

FPTU HN: TK/TTHL Tổng: 4 Rỗi: 4 Bận: 0

FGW CT: TK/CTIT Tổng: 6 Rỗi: 6 Bận: 0

Tổng số bản: 16    Chi tiết

Số bản rỗi: 16

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!