Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

Active listening. 1 / Steven Brown, Smith Dorolyn

Đăng ký mượn

FPTU DN: TK/DNHC Tổng: 1 Rỗi: 1 Bận: 0

FPTU HN: TK/NNHL Tổng: 48 Rỗi: 48 Bận: 0

FPTU HN: TK/CDHC Tổng: 1 Rỗi: 1 Bận: 0

Tổng số bản: 50    Chi tiết

Số bản rỗi: 50

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!