Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 7 biểu ghi cho từ khóa Cơ sở lập trình

Giáo trình kỹ thuật lập trình C : Căn bản và nâng cao / Phạm Văn Ất,...[et al]

Thông tin xuất bản: Hồng Đức 2009

Mã xếp giá: 005.362 A861

Mã ĐKCB: TK/FAT1000001,TK/FAT1000002,TK/FDTT000061

C program design for engineers / Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman - 2nd ed.

Thông tin xuất bản: Pearson International Edition 2001

Mã xếp giá: 005.1 H241

Mã ĐKCB: TK/TTHL001620

Problem solving and program design in C / Hanly, Jeri R. - 4th ed.

Thông tin xuất bản: Pearson 2004

Mã xếp giá: 005.133 H241

Mã ĐKCB: TK/TTHL001789

Kỹ thuật lập trình C: Cơ sở và nâng cao / Phạm Văn Ất - Xuất bản lần thứ sáu

Thông tin xuất bản: Nxb. Giao thông vận tải 2006

Mã xếp giá: 005.13 A861

Mã ĐKCB: TK/FAT2000237, TK/FAT2000240, TK/FAT2000243, TK/FAT2000248...

Giáo trình kỹ thuật lập trình C / Nguyễn Linh Giang

Thông tin xuất bản: Giáo Dục 2007

Mã xếp giá: 005.362 G433

Mã ĐKCB: TK/TTHL001395, TK/TTHL001396, TK/TTHL001579, TK/QNCN000001...

Ngôn ngữ lập trình C / Quách Tuấn Ngọc

Thông tin xuất bản: Thống Kê 2002

Mã xếp giá: 005.13 N576

Mã ĐKCB: TK/FAT2000198, TK/FAT2000208, TK/FAT3000128, TK/FAT1000083...

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!