Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 103 biểu ghi cho từ khóa Tin học

Lời giải bài tập Python cơ bản = Solution manual / Bùi Việt Hà, Bùi Vũ Huy

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 2022

Mã xếp giá: 005.133 H111

Mã ĐKCB: TK/TTHL002129,TK/TTHL002130

Tuyển tập đề thi Scratch trong hội thi Tin học trẻ / Bùi Việt Hà (ch.b.), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê Thị Minh Hằng...

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội 2021

Mã xếp giá: 005.133 H111

Mã ĐKCB: TK/TTHL002125,TK/TTHL002126

Nhập môn cơ sở dữ liệu = Database : A beginner's guide / Cao đẳng thực hành FPT - Tái bản lần 2

Thông tin xuất bản: Cao đẳng thực hành FPT 2019

Mã xếp giá: 005.74 O621

Mã ĐKCB: TK/HCPO000113, TK/HCPO000114, TK/HCPO000115, TK/HCPO000116...

Tin học 10 / Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng, [et al.]... - Tái bản lần thứ 14

Thông tin xuất bản: NXB Giáo dục 2020

Mã xếp giá: 004 T587

Mã ĐKCB: GT/TTQN000001, GT/TTQN000002, GT/TTQN000003, GT/TTQN000004...

Mathematics for Machine Learning / Marc Peter Deisenroth,A. Aldo Faisal,Cheng Soon Ong. - 1st edition

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press; 2020

Mã xếp giá: 511 P478

Mã ĐKCB: GT/TNHL001179, GT/TNHL001180, GT/TNHL001181, GT/TNHL001182...

Python cơ bản / Bùi Việt Hà

Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội,NxbĐại học Quốc gia Hà Nội 2020,2022

Mã xếp giá: 005.133 H111

Mã ĐKCB: TK/CTIT000084, TK/CTIT000085, TK/TTHL002131, TK/TTHL002132...

Tin học 12 / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng... - Tái bản lần 6

Thông tin xuất bản: Giáo Dục Việt Nam 2014

Mã xếp giá: 005 T587

Mã ĐKCB: GK/GKPT000572,GK/GKPT000573

Bài tập tin học 12 / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Ánh Tuyết,... - Tái bản lần thứ 5

Thông tin xuất bản: Giáo Dục Việt Nam 2014

Mã xếp giá: 004.076 B152

Mã ĐKCB: TK/TKPT000519

Bài tập tin học 12 / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Ánh Tuyết,... - Tái bản lần thứ 3

Thông tin xuất bản: Giáo Dục Việt Nam 2012

Mã xếp giá: 004.076 B152

Mã ĐKCB: TK/TKPT000518

Tin học 11 / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng... - Tái bản lần 7

Thông tin xuất bản: Giáo Dục Việt Nam 2014

Mã xếp giá: 004 T587

Mã ĐKCB: GK/GKPT000481, GK/GKPT000482, GK/GKPT000483, GK/GKPT000484...

Programming in Visual Basic 2008 / Julia Case Bradley, Anita C. Millspaugh - 7th ed.

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill Higher Education 2009

Mã xếp giá: 005.2762 B728

Mã ĐKCB: TK/CAHL001437

Tin học 10 / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng... - Tái bản lần thứ 6

Thông tin xuất bản: Giáo dục 2012

Mã xếp giá: 004 T587

Mã ĐKCB: GK/GKPT000118, GK/GKPT000119, GK/GKPT000122, GK/GKPT000123...

Bài tập tin học 10 / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Trần Đỗ Hùng, Ngô Ánh Tuyết - Tái bản lần thứ 6

Thông tin xuất bản: Giáo dục 2012

Mã xếp giá: 004.076 D154

Mã ĐKCB: TK/TKPT000091, TK/TKPT000092, TK/TKPT000093, TK/TKPT000094...

Đề cương bài giảng tin học đại cương / Biên soạn: Tạ Minh Châu, Đỗ Thị Kim Chi - Tái bản lần thứ 4

Thông tin xuất bản: Lao động Xã hội, 2011

Mã xếp giá: 005 C496

Mã ĐKCB: TK/TTHL001048,TK/TTHL001049

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng : Giáo trình dùng cho chuyên ngành điện. Tập 2 / Trần Quang Khánh

Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 2013

Mã xếp giá: 005.3 K454

Mã ĐKCB: TK/TNHL000514

Quản lý dự án và hướng dẫn sử dụng phần mềm MS project / Lê Hoài Long, Lưu Trường Văn

Thông tin xuất bản: Xây dựng 2012

Mã xếp giá: 658.00285 L848

Mã ĐKCB: TK/TTHL001043,TK/TTHL001044

Thiết kế đồ học động với Flash = Adobe Flash CS4 professional digital clasroom / Fred Gerantabee, nhóm Aquent Creative; FPT Polytechnic dịch thuật

Thông tin xuất bản: Nxb Tri thức 2011

Mã xếp giá: Đang cập nhật

Mã ĐKCB: TK/PODN000415, TK/PODN000416, TK/PODN000417, TK/PODN000497...

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng : Giáo trình dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Tập 1 / Trần Quang Khánh

Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 2013

Mã xếp giá: 005.3 K457

Mã ĐKCB: TK/TTHL001024,TK/TTHL001025

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!