Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 19 biểu ghi cho từ khóa Tiếng Hàn Quốc

600 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng = 주제별로 한국어 회화 600 문장 / Changmi, Vân Anh ; Nguyễn Hiền dịch

Thông tin xuất bản: Đang cập nhật

Mã xếp giá: 495.783 A596

Mã ĐKCB: TK/NNHL003655

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách bài tập , cao cấp 6 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2022

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/NNHL003406,TK/NNHL003407

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách giáo khoa bản màu, cao cấp 6 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2020

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/NNHL003404,TK/NNHL003405

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách bài tập , cao cấp 5 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2020

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/NNHL003372,TK/NNHL003373

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách giáo khoa bản màu , cao cấp 5 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan,...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2020

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/NNHL003368,TK/NNHL003369

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách bài tập , sơ cấp 1 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 5

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2022

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/NNHL003358, TK/NNHL003359, TK/NNHL003401, TK/NNHL003402...

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách giáo khoa bản màu , sơ cấp 2 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan,...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 2021

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/DNNN000438, TK/DNNN000439, TK/NNHL003356, TK/NNHL003357...

Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : Sách giáo khoa bản màu, sơ cấp 1 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Lê Đăng Hoan...

Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội,Đại học quốc gia Hà Nội 2021,2022

Mã xếp giá: 495.7 T562

Mã ĐKCB: TK/DNNN000436, TK/DNNN000437, TK/NNHL003354, TK/NNHL003355...

Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Trung cấp = Korean grammar in Use - Intermediate =중급 한국어 문법 / Min Jin-young, Ahn Jean-Myung; Trang Thơm biên dịch

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,Hồng Đức 2021,2015

Mã xếp giá: 495.782 N576

Mã ĐKCB: TK/NNHL002459,TK/NNHL003374

Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Sơ cấp = Korean grammar in Use - Beginning =초급한국어문법/ Ahn Jean-Myung, Lee Kyung-ah, Han Hoo-Young; Trang Thơm biên dịch

Thông tin xuất bản: Hồng Đức 2015

Mã xếp giá: 495.782 N576

Mã ĐKCB: TK/NNHL002456, TK/NNHL002457, TK/NNHL003391, TK/NNHL003392...

Tiếng Hàn dành cho người Việt / Mỹ Trinh, Minh Khang tổng hợp và biên soạn

Thông tin xuất bản: Nxb Trẻ 2014

Mã xếp giá: 495.7 T833

Mã ĐKCB: TK/NNHL002452,TK/NNHL002453

Tự học tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu / The Changmi; Tuyết Mai chủ biên; Thu Thảo hiệu đính

Thông tin xuất bản: Thời đại 2014

Mã xếp giá: 495.7 C456

Mã ĐKCB: TK/NNHL002450,TK/NNHL002451,TK/NNHL002454

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!