Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 6 biểu ghi cho từ khóa Popular culture

50s : all-American ads = Fifties all-American ads = All-American ads 50s / edited by Jim Heimann ; with an introduction by Steven Heller

Thông tin xuất bản: Taschen 2021

Mã xếp giá: 659.10973 N714

Mã ĐKCB: TK/XHHL004889

British culture : an introduction / David P. Christopher - 3rd Edition

Thông tin xuất bản: Routledge (Taylor and Francis group) 2015

Mã xếp giá: 941.082 C556

Mã ĐKCB: GT/XHHL006855, GT/XHHL006856, GT/XHHL006857, GT/XHHL006858...

American cultural studies : an introduction to American culture / Neil Campbell; Alasdair Kean - 4th Edition

Thông tin xuất bản: Routledge (Taylor and Francis) Ltd 2016

Mã xếp giá: 930.1 C187

Mã ĐKCB: GT/XHHL006838, GT/XHHL006840, GT/XHHL006841, GT/XHHL006842...

X vs. Y : a culture war, a love story / Eve Epstein; Leonora Epstein

Thông tin xuất bản: Abrams Image 2014

Mã xếp giá: 305.20 E645

Mã ĐKCB: TK/CAHL001964

Every day, everywhere : Global perspectives on popular culture / Stuart Hirschberg, Terry Hirschberg

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill 2002

Mã xếp giá: 306/.071 H669

Mã ĐKCB: TK/CAHL000168

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!