Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 15 biểu ghi cho từ khóa Lập trình C

Samsung Galaxy Tabs For Dummies / Dan Gookin

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons 2014

Mã xếp giá: 005.1 G659

Mã ĐKCB: TK/CAHL001914,TK/CAHL001915

Inside C# / Phạm Hồng Tài, Nguyễn Phước Thành, Đỗ Kim Oanh - 1st ed.

Thông tin xuất bản: Thống kê 2002

Mã xếp giá: 005.133 T129

Mã ĐKCB: TK/FLTT000133

Giáo trình kỹ thuật lập trình C : Căn bản và nâng cao / Phạm Văn Ất,...[et al]

Thông tin xuất bản: Hồng Đức 2009

Mã xếp giá: 005.362 A861

Mã ĐKCB: TK/FAT1000001,TK/FAT1000002,TK/FDTT000061

C# 2005. T. 4 Quyển 2, Lập trình cơ sở dữ liệu report visual soursesafe 2005 / Phạm Hữu Khang chủ biên; Trần Tiến Dũng hđ.

Thông tin xuất bản: Lao động - Xã hội 2008

Mã xếp giá: 005.13 K454

Mã ĐKCB: TK/FLTT000064,TK/FLTT000065

Giáo trình tự học lập trình C cơ bản / Nguyễn Văn Tuân

Thông tin xuất bản: Lao động xã hội 2007

Mã xếp giá: 005.13 T926

Mã ĐKCB: TK/FLTT000038,TK/FLTT000036,TK/FLTT000037

Bài tập ngôn ngữ C ( từ A đến Z ) / Huỳnh Tấn Dũng, Hoàng Đức Hải

Thông tin xuất bản: Lao động - Xã hội 2007

Mã xếp giá: 005.13076 D916

Mã ĐKCB: TK/FAT2000348, TK/FAT2000349, TK/FLTT000154, TK/FLTT000155...

Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng / Bùi Thế Tâm

Thông tin xuất bản: Giao thông vận tải 2006

Mã xếp giá: 005.133 T153

Mã ĐKCB: TK/FLTT000151,TK/FLTT000152,TK/FLTT000153

Beginning J2ME Platform : From Novice to Professional / Sing Li, Jonathan Knudsen - 3rd edition

Thông tin xuất bản: Apress 2005

Mã xếp giá: 005.13/3 L693

Mã ĐKCB: FGR/GT000307, FGR/GT000308, FGR/GT000310, FGR/GT000312...

Visual Basic 6.0 brief course / Emmett A. Dulaney

Thông tin xuất bản: Glenco/McGraw-Hill 2000

Mã xếp giá: 005.13/3 D878

Mã ĐKCB: TK/CAHL000332,TK/CAHL001446

Effective C# : 50 Specific Ways to Improve Your C# / Wagner, Bill

Thông tin xuất bản: Pearson Education 2005

Mã xếp giá: 005.13 W132

Mã ĐKCB: TK/TTHL001495

Problem Solving with C++ : The Object of Programming / Savitch, Walter - fifth edition

Thông tin xuất bản: Pearson 2005

Mã xếp giá: 005.13 S267

Mã ĐKCB: TK/TTHL001498

C# 2005 = Lập Trình ASP.NET 2.0 : Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu, T.5 - Q. 3 / Phạm Hữu Khang chủ biên; Đoàn Thiện Ngân hđ.

Thông tin xuất bản: Lao Động - Xã Hội 2007

Mã xếp giá: 005.13 K454

Mã ĐKCB: TK/FAT2000219, TK/FAT2000222, TK/FAT2000223, TK/FAT2000224...

C# 2005 : Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu, T.4 - Q.1 / Phạm Hữu Khang chủ biên, Hoàng Đức Hải; Trần Tiến Dũng hiệu đính

Thông tin xuất bản: Lao Động - Xã Hội 2006

Mã xếp giá: 005.13 K454

Mã ĐKCB: TK/FAT3000138, TK/TTHL001936, TK/FLTT000062, TK/FLTT000063...

Kỹ thuật lập trình C: Cơ sở và nâng cao / Phạm Văn Ất - Xuất bản lần thứ sáu

Thông tin xuất bản: Nxb. Giao thông vận tải 2006

Mã xếp giá: 005.13 A861

Mã ĐKCB: TK/FAT2000237, TK/FAT2000240, TK/FAT2000243, TK/FAT2000248...

Ngôn ngữ lập trình C / Quách Tuấn Ngọc

Thông tin xuất bản: Thống Kê 2002

Mã xếp giá: 005.13 N576

Mã ĐKCB: TK/FAT2000198, TK/FAT2000208, TK/FAT3000128, TK/FAT1000083...

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!