Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer / Steven L. Goldman, Roger N. Nagel, Kenneth Preiss

Đăng ký mượn

FGW-HCM: TK/FLTK Tổng: 19 Rỗi: 19 Bận: 0

Tổng số bản: 19    Chi tiết

Số bản rỗi: 19

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!