Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

Operations management = Operations management / / Nigel Slack, Alistair Brandon-Jones, Nicola Burgess.

Đăng ký mượn

FGW-HN: GT/IBAX Tổng: 3 Rỗi: 2 Bận: 1

FGW-HCM: GT/FLTT Tổng: 3 Rỗi: 3 Bận: 0

FGW-DN: TK/FDGT Tổng: 2 Rỗi: 2 Bận: 0

FGW-CT: TK/CTBZ Tổng: 2 Rỗi: 2 Bận: 0

Tổng số bản: 10    Chi tiết

Số bản rỗi: 9

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!