Thông tin chi tiết sách

Ảnh đại diện

Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 ; Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 912/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2022 / Nguyễn Thiện Minh (tổng ch.b.), Lê Hoài Nam (ch.b.), Nguyễn Đức Hạnh..

Đăng ký mượn

Fschool DN: GK/PTDN Tổng: 3 Rỗi: 3 Bận: 0

Tổng số bản: 3    Chi tiết

Số bản rỗi: 3

Số bạn đọc đang đặt mượn: 0   Đặt mượn sách

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!