Kết quả tìm kiếm: Tìm thấy 44 biểu ghi cho từ khóa Advertising

50s : all-American ads = Fifties all-American ads = All-American ads 50s / edited by Jim Heimann ; with an introduction by Steven Heller

Thông tin xuất bản: Taschen 2021

Mã xếp giá: 659.10973 N714

Mã ĐKCB: TK/XHHL004889

Cut and fold techniques for promotional materials / Paul Jackson - Revised edition

Thông tin xuất bản: Laurence King Publishing 2018

Mã xếp giá: 736.98 J124

Mã ĐKCB: TK/XHHL004624,TK/XHHL004625

Design, typography, etc. : a handbook / Damien Gautier; Claire Gautier

Thông tin xuất bản: Niggli 2018

Mã xếp giá: 745.4 G277

Mã ĐKCB: TK/XHHL004626,TK/XHHL004627

Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communications Perspective / George E. Belch, Michael A. Belch - 12th edition

Thông tin xuất bản: McGraw Hill Higher 2020

Mã xếp giá: 659.1 B427

Mã ĐKCB: GT/DNXH002591, GT/DNXH002592, GT/DNXH002593, GT/DNXH002594...

Sáng tạo nội dung bán bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai = Cashvertising : Hơn 100 bí quyết ứng dụng tâm lý học từ các công ty quảng cáo hàng đầu / Drew Eric Whitman; Nguyễn Hữu Nam dịch

Thông tin xuất bản: Dân trí; Rio Book 2019

Mã xếp giá: 659.101 9 W614

Mã ĐKCB: TK/FDKD000158, TK/XHHL003992, TK/XHHL003993, TK/IBAC000084...

Advertising media planning : a brand management approach / Larry D. Kelley; Donald W. Jugenheimer; Kim Bartel Sheehan - 4th Edition

Thông tin xuất bản: Routledge 2015

Mã xếp giá: 659.1 L334

Mã ĐKCB: TK/XHHL003650, TK/XHHL003651, GT/XHHL005542, GT/XHHL005543...

YouthNation : building remarkable brands in a youth-driven culture / Matt Britton

Thông tin xuất bản: John Wiley 2015

Mã xếp giá: 658.827 B862

Mã ĐKCB: TK/CAHL002361

Beyond advertising : creating value through all customer touchpoints / Yoram Wind; Catharine Hays

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons 2016

Mã xếp giá: 659.1 W763

Mã ĐKCB: TK/CAHL002324,TK/CAHL002325

Dave Trott Bàn Về Sáng Tạo & Thương Hiệu / Dave Trott; Bí Pụng Bự, Việt Dũng dịch

Thông tin xuất bản: Nxb Văn hóa - Văn nghệ; WeCreate 2018

Mã xếp giá: 659.1 T858

Mã ĐKCB: TK/XHHL003468,TK/XHHL003469,TK/IBAC000088

Đời quảng cáo = My life in advertising / Claude C.Hopkins ; Nguyễn Hạo Nhiên & Phạm Quốc Khánh dịch - Tái bản lần thứ 2

Thông tin xuất bản: Kinh Tế TP.HCM 2017

Mã xếp giá: 659.1092 H793

Mã ĐKCB: TK/XHHL003391,TK/XHHL003392

Quảng cáo = Advertising : Lưu hành nội bộ / William F. Arens, David H. Schaefer, Michael F. Weigold; Trường Đại học FPT dịch - 2nd ed.

Thông tin xuất bản: FPT Polytechnic 2017

Mã xếp giá: 659 A681

Mã ĐKCB: TK/XHHL003247,TK/XHHL003248,TK/XHHL003249

Advertising : concept and copy / George Felton - 3rd edition

Thông tin xuất bản: W.W. Norton & Company 2013

Mã xếp giá: 659.1 F326

Mã ĐKCB: TK/XHHL003196

Advertising and integrated brand promotion / Thomas C. O'Guinn, [et al.] - 7th ed.

Thông tin xuất bản: Cengage Learning 2015

Mã xếp giá: 659.1 A244

Mã ĐKCB: TK/XHHL002909

Ý tưởng này là của chúng mình / Huỳnh Vĩnh Sơn - Tái bản lần thứ 9

Thông tin xuất bản: Trẻ 2016

Mã xếp giá: 659.1315 S698

Mã ĐKCB: TK/XHHL002798,TK/XHHL002799

Small business marketing kit for dummies / Barbara Findlay Schenck - 3rd edition

Thông tin xuất bản: Wiley Pub., Inc

Mã xếp giá: 658.872 S324

Mã ĐKCB: TK/CAHL001742

Advertising and IMC: Principles and Practice / Sandra E. Moriarty; Nancy Mitchell; William Wells - 10th Edition, Global Edition

Thông tin xuất bản: Pearson 2015

Mã xếp giá: 659.11 S219

Mã ĐKCB: GT/XHHL004097, GT/XHHL004098, GT/XHHL004100, GT/XHHL004101...

Đề nghị sách

Nếu bạn có yêu cầu hay đóng góp sách mới, hãy cho thư viện biết bằng cách điền thông tin tại đây!