istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts
istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts istanbul escorts
Print this page

Elementary Japanese 3

Main book

Shin Nihongo no Kiso I.

4906224512

Authors:  AOTS.

Publisher: – H.: Đại học FPT, 2007. – 242tr.: 26cm

ISBN: 4906224512

Library code: FSE (09)

Call number: 495.6A638

Shin Nihongo no Kiso I: Bản dịch Tiếng Việt

4883190854

Authors:  AOTS.

Publisher: – H.: Đại học FPT, 2007. – 151tr.: 26cm

ISBN: 4883190854

Library code: FSE (09)

Call number: 495.6A638

Shin Nihongo no Kiso I : Giải thích văn phạm bằng tiếng việt.

4883190994

Authors:  AOTS.

Publisher: . – H. : スリーエーネットワーク, 2006. – 74tr.; 27cm

ISBN: 4883190994

Library code: FSE (11)

Call number: 495.6A638

Sách tự học Hiragana Katakana : Học thông qua nghe và viết.

4883193217

Authors:  AOTS.

Publisher: : 一人で 学べる ひらがな かたかな. – . – : , . – 107tr. ; 26cm

ISBN: 4883193217

Library code: FSE (09)

Call number: 495.6A638

Shin Nihongo No Kiso I = Sách bài tập Shin 1 : Collection of Standard Problems.

9784883190010

Authors:  AOTS.

Publisher: . – H. : Lao Động, 2009. – 68tr. ; 26cm

ISBN: 9784883190010

Library code: FSE (09)

Call number: 495.6A638

Shin Nihongo No Kiso = Bài tập Hán tự 1 (Japanese Kanji Workbook 1). 1

9784906224944

Authors:  AOTS.

Publisher: – H. : CTCP Kiến Thức Vàng, 2009. – 205tr. ; 26cm.

ISBN: 9784906224944

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

Shin Nihongo no Kiso : Japanese Kana Workbook .

4906224288

Authors:  AOTS.

Publisher : H.: Đại học FPT, 2007. – 73tr. ; 26cm.

ISBN: 4906224288

Library code: FSE (11)

Call number: 495.6A638

Tiếng Nhật đàm thoại học kỳ 3.

Author: AOTS

Publisher: H. Đại học FPT, 2010

Library code: FSE (164)

Call number: 495.6A638

 

Shin Nihongo no Kiso II: Kanji and Kana version

9784906224821

Author: AOTS.

Publisher: H. : AOTS, 2008. – 293tr. ; 26cm.

ISBN: 9784906224821

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

Shin Nihongo no Kiso II : Bản dịch Tiếng Việt

9784883190942

Author:  AOTS. – 5th ed.

Publisher:  H. : スリーエーネットワーク, 2007. – 135tr. ; 27c.

ISBN: 9784883190942.

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

Shin Nihongo no Kiso II: Giải thích văn phạm bằng Tiếng Việt

4883191001

Author: AOTS. – 3rd ed.

Publisher: H. : スリーエーネットワーク, 2006. – 82tr. ; 27cm.

ISBN: 4883191001

ISBN: 9784883190942.

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

Shin Nihongo No Kiso I = Bài tập Shin 2 : Collection of Standard Problems /

4883190021

Author: AOTS.

Publisher:  H. : Thống kê, 2009. – 66tr. ; 26cm.

ISBN: 4883190021

Library code: FSE (07)

Call number: 495.6A638

Shin Nihongo No Kiso = Bài tập Hán Tự 2. 2

9784883190034

Author:  AOTS.

Publisher: H., 2009. – 202tr. ; 26cm.

ISBN:  9784883190034

Library code: FSE (10)

Call number: 495.6A638

Reference books

みんなの日本語, 初級II, 本册 : Minna no Nihongo

4883191036

Author: Shōkyū II, Honsatsu.

Publisher: Tōkyō : Surīē Nettowāku, 1998. – 247tr. ; 26cm.

ISBN: 4883191036

Library code: FSE (01+ 05 photo)

Call number: 495.6 S559

Minna no Nihongo II -Reading = みんなの日本語初級II 初級で読める トピック25 

9784883191857

Author: Akiko, Makino. – 8.

Publisher: Jpn : スリーエーネットワーク, 2008. – 89tr. ; 26cm + with 解答&教師用ガイド.

ISBN: 9784883191857

Library code: FSE (01+ 05 photo)

Call number: 495.6K756

Minna no Nihongo II – Translation & Grammatical Notes = みんなの日本語 初級II翻訳.文法解説 英語版

9784883191086

Author: スリーエーネットワーク. – 12.

Publisher: Ja : スリーエーネットワーク, 2007. – 167tr. ; 26cm. –

ISBN: 9784883191086

Library code: FSE (01+ 05 photo)

Call number: 495.6K756

Minna no Nihongo II – Sentence Pattern Workbook = みんなの日本語II 文型練習長 : 書いて覚える

9784883192038

Author:  Etsuko, Hirai. – 9.

Publisher: Ja : スリーエーネットワーク, 2007. – 176tr. ; 26cm.

ISBN: 9784883192038

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6 E852

Minna no Nihongo II – Grammar Workbook = みんなの日本語初級II 標準問題集

9784883191406

Author: スリーエーネットワーク. – 12.

Publisher: Ja : スリーエーネットワーク, 1999. – 66tr. ; 26cm + with 解答.

ISBN: 9784883191406

Library code: FSE (01)

Call number: 495.6M665

Website:

1.http://www.japanese-nihongo.com/index.html
2. http://www.guidetojapanese.org/  : Học ngữ pháp sơ cấp và làm các bài tập kèm theo

3. http://www.japandiary.ch/vocabulary.html : Học từ vựng
4. http://www.engrish.com/ Learn Japanese-English.          :Rất thú vị về học tiếng Nhật

 

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости