BookLibrary
101 quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn làm việc = 101 business ideas that will change the way you work
Title:      101 quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn làm việc = 101 business ideas that will change the way you work
Categories:      FSE-HOALAC
BookID:      TK/XHHL003317
Authors:      Antonio E. Weiss ; Minh hoạ: Mercedes Leon ; Dịch: Hoàng Nữ Minh Nguyệt, Nguyễn Duy Tùng.
ISBN-10(13):      9786041096479
Publisher:      Trẻ
Publication date:      2017
Number of pages:      450
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Phân tích một số quan điểm khác nhau về con người, về quá trình thực hiện và về tổ chức giúp bạn nắm bắt được những kiến thức quan trọng trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống và từng bước tiến tới thành công trong tương lai

Book owner:      HuyenTTT2